Teknisk Byggkontroll AS
Havnehagan 22, 3322 Fiskum
Tlf: 948 51 228
E-post: olav@tbk-as.no

ITB Koordinator

Teknisk Byggkontroll bistår byggherrer og totalentreprenører med tverrfaglig koordinering av tekniske installasjoner i bygg. Vi jobber etter skjematikken i NS 3935:2011 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, (ITB), for å kvalitetssikre samspillet mellom de tekniske leveranser og funksjoner i bygg.

ITB – Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner:
Et lønnsomt valg for byggherrer.

Tekniske anlegg utgjør i dag mellom 35-45 % av verdien i et moderne bygg. Byggherren må derfor stille strenge krav til leveransene og sluttproduktet.

Dagens byggherrer ender ofte opp med dårlige teknisk anlegg. Dette skyldes at ansvaret for helhetstenkning og integrasjon er pulverisert mellom ulike fag. ITB er samspillet mellom de tekniske bygningsinstallasjonene, utført på en slik måte at forretnings-, miljø- og sikkerhetsmessige krav blir oppfylt.

For byggherrer som også er opptatt av driftsfasen, er fokus på ITB enda viktigere. Et velfungerende integrert anlegg vil redusere driftskostnadene med minst 10 – 20 % og i tillegg gi økt funksjonalitet og bedre inneklima. Anslaget på 10-20 % er en forsiktig vurdering og inkluderer kun den energimessige besparelsen som integrasjonen av anleggene gir. Gevinsten ved å velge gode energieffektive anlegg kommer i tillegg. Besparelsen kan i realiteten samlet sett bli vesentlig høyere.
Moderne yrkesbygg blir stadig mer komplekse. I tillegg til tekniske anlegg for lys, varme, kjøling, ventilasjon og solavskjerming, kommer systemer for byggautomasjon, overvåkning, sikkerhet, energi og vannmåling, vannlekkasje deteksjon, adgangskontroll, booking, data/tele, heis, parkeringsanlegg, brann og alarmsystemer, samt løsninger knyttet til universell utforming. Ved å se delsystemene som en helhet og knytte dem sammen i en felles teknologisk plattform, får byggherren utnyttet de mulighetene som integrasjon gir samt reduserte kostnader knyttet til investering og drift.
Dette er essensen av ITB.

Linker og fakta ark om ITB:

Faktahefte om ITB: se vedlagt pdf « Et lønnsomt valg for byggherrer»

YouTube video: